Systém elektronických aukcí

Přihlášení:

 
Ostatní

Areál CAVD, Dobříš

Aktuální čas

Načítám..

Detaily aukce

Začátek aukce21.6.2024, 11:00:00
Předpokládaný konec aukce
21.6.2024, 11:30:00
Nejnižší podání84 111 000 CZK
Min./max. příhoz50 000 CZK / 1 000 000 CZK
Aukční jistota info4 000 000 CZK
Smlouva o účasti v elektronické aukciJe požadováno
Jednací číslo aukce377-OEA/24
Čas automatického prodloužení info2 minuty

Schválení účastníci (0)

Žádní účastníci

Průběh aukce

Informace

Předmětem prodeje formou opakované elektronické aukce je níže specifikovaný soubor věcí nemovitých, movitých a nehmotných, věci hromadné a pohledávek, včetně všech součástí a příslušenství, z majetkové podstaty dlužnice CAVD s.r.o., IČ: 271 87 446, se sídlem: Dobříš 1989, 263 01 Dobříš.

 

Předmět prodeje se nachází v extravilánu obce Dobříš na adrese Dobříš 1989, PSČ 263 01.

Dobříš je obcí nacházející se v okrese Příbram ve Středočeském kraji, přibližně 35 km jihozápadním směrem od centra hlavního města Prahy. Samotná lokalita, ve které se předmět prodeje nachází, je však situovaná ve vzdálenosti více než 7 km vzdušnou čarou od centra obce severním směrem. Tato lokalita je situovaná uprostřed lesů a jedná se o bývalý vojenský prostor, čemuž odpovídá také jeho okolí, kdy se jedná o lokalitu poměrně vzdálenou od nejbližších obydlených oblastí.

Dopravní obslužnost samotné obce je na velmi dobré úrovni. Z její jihovýchodní strany prochází dálnice D4, která vede z hlavního města Prahy ve směru do Příbrami. Dva nájezdy na tuto komunikaci se nacházejí v těsné blízkosti obce. Dobříší prochází také železniční trať, která pokračuje dále ve směru na Mníšek pod Brdy a dále až do Prahy.

Co se však týká dopravní dostupnosti lokality, ve které se přímo nachází předmět prodeje, ta je poměrně omezená. Vzhledem k umístění předmětné lokality v lesích severně od Dobříše, které byly historicky využívány jako vojenský prostor, zde není zbudovaná standardní dopravní infrastruktura. Nemovitosti jsou dostupné ze silnice II. třídy č. 144, a to odbočením ze křižovatky nacházející se přibližně 6,5 km severozápadně od centra obce Dobříš. Následně je nutné pokračovat lesní asfaltovou cestou po dalších zhruba 6 km.

Občanská vybavenost Dobříše je rozšířená. Nacházejí se zde mimo jiné mateřské, základní a střední školy, městský úřad, poštovní pobočka či několik obchodů a restaurací.

Komplexní občanská vybavenost je pak situovaná v okresním městě Příbram, případně pak ve větší vzdálenosti v Praze. S ohledem na izolovanost oblasti, ve které se nachází nemovitosti je však přímo v jeho lokalitě občanská vybavenost omezená.     

 

Nemovitosti

Prodávaným majetkem ve vlastnictví společnosti CAVD jsou nemovité věci tvořící částečně Areál CAVD, částečně Biomasovou elektrárnu včetně její technologie. Dále patří do majetku dlužnice také Ostatní movitý majetek tvořící vybavení Areálu CAVD, Automobil, Software a Pohledávky. Podrobnosti jsou uvedeny v následujících odstavcích.

 

Areál CAVD

Jedná se o soubor budov nacházející se v centrální části předmětné oblasti. Tento soubor je tvořen 4 objekty, z nichž dva slouží pro administrativní účely (Administrativní objekt A, Administrativní objekt B) a dva pro skladové účely (Skladový objekt A, Skladový objekt B). Před administrativními objekty se nachází převážně zpevněná plocha sloužící pro parkování a manipulaci.

V případě administrativních objektů se jedná o 2 prakticky totožné stavby, které jsou dispozičně členěny do tří křídel, kdy vždy prostřední z nich slouží jako spojovací část zbylých dvou. Původně se jednalo o vojenské objekty, které však byly mezi lety 2012–2016 rekonstruovány. V současnosti jsou budovy koncipovány jako prostory pro vědu a výzkum s odpovídajícím administrativním a sociálním zázemím. Objekty jsou dvoupodlažní, nejsou podsklepené, ani nemají využitelné podkroví. Z konstrukčního hlediska se jedná o zděné objekty s převážně sedlovou střechou s plechovou krytinou.

Exteriérové výplně stavebních otvorů tvoří plastová okna a dveře. Vnitřní omítky jsou převážně hladké štukové, podlahy jsou tvořeny především stěrkou, keramickou dlažbou nebo koberci. Vytápění objektů je zajištěno vždy samostatně pro každou z budov.

Celková užitná plocha Administrativních objektů v rámci Areálu CAVD dle předložených podkladů činí 4 675,60 m2.

Objekty pro skladování se nacházejí v blízkosti administrativních budov z jejich západní strany (Skladový objekt A a Skladový Objekt B. Všechny objekty jsou jednopodlažní nepodsklepené a jde opět o původní objekty, které však byly na rozdíl od administrativních budov rekonstruovány pouze částečně. Jednalo se hlavně o opravy střech a o zateplení obvodových stěn. Interiéry budou jsou původní. Z konstrukčního hlediska jsou oba objekty zděné. Střecha je sedlová či pultová, okna jsou původní s kovovými rámy. Dveře jsou kovové, dřevěné nebo plastové. Podlaha je převážně betonová nebo s nášlapnou vrstvou z keramické dlažby. Celková užitná plocha Skladových objektů v rámci Areálu CAVD dle předložených podkladů činí 770,20 m2.

 

Biomasová elektrárna

Jde o soubor objektů situovaných při východní straně předmětné oblasti, ve kterých je umístěná technologie Biomasové elektrárny. Tato technologie je údajně funkční, avšak nebyla v provozu minimálně již od roku 2016 a v současnosti pouze chátrá. Technologie byla naposledy spuštěna údajně přibližně před 2 lety a je funkční. V případě západního objektu se jedná o zastřešenou skeletovou konstrukci, která je opláštěná pouze ze 3 stran, která slouží pro složení biomasy a zároveň částečně kryje technologii sušení a dopravy paliva. Hlavní část Biomasové elektrárny je pak umístěná v sousedním zděném objektu, který je částečně třípodlažní. Sklepní prostory byly k datu uskutečnění místního šetření zatopeny podzemní vodou a tedy nevyužitelné. V 1. a 2. nadzemním podlaží pak byly umístěny další části technologie elektrárny, jako například kogenerační jednotka. Zároveň jsou tyto prostory využitelné pro skladování.

Celková užitná plocha Objektů biomasové elektrárny činí dle měření provedeného v rámci místního šetření 791,11 m2.

 

Pozemky

Pozemky o celkové výměře 10 202 m². Tyto pozemky jsou přibližně z poloviny zastavěny objekty Areálu CAVD a Biomasové elektrárny. Zbylá polovina výměry pozemků představuje zpevněnou manipulační a parkovací plochu před administrativními objekty. Dle územního plánu obce Dobříše se veškeré pozemky nachází v plochách s označením VS – výroba a skladování (plochy smíšené výrobní, technologické parky).

 

Movitý majetek

V případě movitého majetku se jedná především o vybavení Areálu CAVD, kdy jde o různorodý soubor položek, ve kterém se mimo jiné nacházejí položky nábytku, IT vybavení, elektrických spotřebičů, 3D tiskárny nebo vědeckého vybavení. Dále jsou součástí movitého majetku také položky představující Technologii Biomasové elektrárny zmíněné v předchozích odstavcích. Součástí movitého majetku je také osobní Automobil Škoda Fabia, který však k datu uskutečnění místního šetření nedisponoval registračními značkami a nebyl pojízdný (dle poskytnutých informací byla z důvodu chladného počasí vyjmuta baterie a je poškozena hlava motoru).

 

Software

Dle informací poskytnutých GT se jedná o software související s programy sloužícími k ovládání D tiskárny.

 

Pohledávky

Součástí Předmětu prodeje jsou rovněž pohledávky. Jedná se celkem o 21 pohledávek v celkové účetní hodnotě 509 tis. Kč do data ocenění znaleckým posudkem GT APP ZP č. 055591_2023 a dále 1 nově vzniklá pohledávka za období říjen a listopad 2023 od společností Biomcare s.r.o. v celkové hodnotě 31 000 Kč. Tato pohledávka plyne z běžné provozní činnosti, kdy předmětem plnění byl např. nájem nebo spotřeba elektrické energie. Většina pohledávek je značnou dobu po splatnosti.

 

Bližší specifikace předmětu prodeje je uvedena ve znaleckém posudku č. 055591/2023 ze dne 20. 9. 2023, který vyhotovila znalecká společnost Grant Thornton Appraisal services a.s., Pujmanové 1753/10a, Nusle, 140 00 Praha 4, Česká republika, IČ: 275 99 582, DIČ: CZ27599582.

 

Předmět prodeje přejde na vítěze elektronické aukce ve stavu, jak v době konání elektronické aukce stojí a leží.

 

Účastníci elektronické aukce berou na vědomí, že prodávající nepřebírá jakoukoliv záruku ani odpovědnost za stav a/nebo kvalitu a/nebo vlastnosti předmětu prodeje a výslovně se ve smyslu § 1916 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, vítěz aukce, tedy kupující vzdává předem práv z vadného plnění, zejména práva žádat opravu, výměnu věci nebo slevu z kupní ceny či práva odstoupit od kupní smlouvy.

 

Znalecký posudek na vyžádání u zprostředkovatele aukce.

Vyhlašovatel

Horizont ISPL v.o.s.