Systém elektronických aukcí

Přihlášení:

 
Nemovitosti

Stavební pozemek k.ú. Budětsko, okres Prostějov

Předmět byl prodán za 869 000 CZK účastníkovi aukce s identifikátorem 794.

Aktuální čas

Načítám..

Souhrnný protokol

Verejny_protokol.pdf

Detaily aukce

Začátek aukce9.11.2022, 11:00:00
Předpokládaný konec aukce
9.11.2022, 11:30:00
Nejnižší podání869 000 CZK
Min./max. příhoz5 000 CZK / 20 000 CZK
Aukční jistota info100 000 CZK
Smlouva o účasti v elektronické aukciJe požadováno
Jednací číslo aukce323-EA/22
Čas automatického prodloužení info2 minuty

Schválení účastníci (2)

 • ID 799
 • ID 794

Průběh aukce

Informace

Nabízené pozemky se nachází v obci Budětsko, která leží v Olomouckém kraji, v severozápadní části prostějovského okresu. Nejbližším městem je Konice, ležící přibližně 3 km západně od obce, od okresního města je Budětsko vzdáleno asi 25 km. K Budětsku náleží dvě osady, východním směrem ležící Slavíkov a jihozápadním Zavadilka, obě vzdálené asi 1 km.

Přes obec vede hlavní silnice č. 448 z Konice do Olomouce s odbočkou na Litovel v místě zvaném U Pavlova kříže, v jižní části katastru u Zavadilky vede silnice č. 366 z Konice do Prostějova. V obci je 5 autobusových zastávek, spojení do Konice, Prostějova a Olomouce. Nejbližší vlaková zastávka je v Konici. V obci žije cca 400 obyvatel.

Jedná se o pozemky o celkové výměře 3.529 m2.

Pozemek parc. č. 295/2 o výměře 94 m2, druh pozemku: trvalý travní porost, způsob ochrany: zemědělský půdní fond, je veřejným prostranstvím. Pozemek parc. č. 1348/2 o výměře 297 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace, je nezpevněnou polní komunikaci a pozemek parc. č. 309/2 o výměře 3.138 m2, druh pozemku: ovocný sad, způsob ochrany: zemědělský půdní fond, je ovocným sadem s trvalými porosty, který je z hlediska územního plánu obce evidován v zastavitelné ploše Bv – bydlení venkovské, je tedy z hlediska územního plánu zastavitelný.

 

BV – bydlení venkovské

Hlavní využití: - pozemky pro bydlení v rodinných domech s možností nekomerčního pěstitelského a chovatelského zázemí,

Přípustné využití: - rodinné domy,

 • zemědělské usedlosti s obytnou funkcí a nerušící hospodářskou činností.
 • související veřejná prostranství, místní obslužné a smíšené komunikace včetně související drobné architektury,
 • související technická infrastruktura,
 • garáže a plochy pro parkování a odstavování vozidel sloužících jen obyvatelům plochy,
 • sportovní a rekreační pozemky sloužící zejména obyvatelům plochy,
 • pozemky staveb pro rodinnou rekreaci,
 • stavby a zařízení pro chovatelství a pěstitelství samozásobovacího charakteru,
 • sady, zahrady (včetně zahradních staveb jako skleníky a zahradní bazény).

 

Podmíněně přípustné využití:

 • pozemky, stavby a zařízení občanského vybavení a služeb

– pokud slouží zejména obyvatelům obce a pokud svým provozem nenarušují chráněné obytné prostředí a objemem a tvarem charakter historické venkovské zástavby.

 

Nepřípustné využití:

 • veškeré stavby a činnosti, které jsou v rozporu s hlavním využitím, které by svými hygienickými dopady narušily obytnou pohodu okolních obytných staveb – zejména ne stavby pro průmyslovou a živočišnou výrobu, skladování, obchodní domy, bytové domy, dopravní stavby (mimo s hlavním využitím související obsluhu území a související parkování).

 

Podmínky prostorového uspořádání (viz též F.1, bod 8 textové částí územního plánu):

 • výšková hladina zástavby: max. 2 podlaží (+podkroví).

Vyhlašovatel

---